Η Exerens srl, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων, επιθυμεί να παρέχει τις ακόλουθες συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους διαχείρισης των τοποθεσιών (www.exerens.com και άλλους ιστότοπους που συνδέονται με αυτήν) σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών που τους συμβουλεύονται . Αποτελεί επίσης γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο. 13 του Κανονισμού ΕΕ 2016/679 «GDPR» (εφεξής «Νόμος περί απορρήτου») λαμβάνοντας υπόψη τη Σύσταση αριθ. 2/2001 που οι Ευρωπαϊκές Αρχές για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, συγκέντρωσαν στον Όμιλο που συστάθηκε με το άρθ. 29 της οδηγίας αριθ. 95/46 / ΕΚ, που εγκρίθηκε στις 17 Μαΐου 2001.

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Η Exerens srl είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων των δεδομένων που συνδέονται με τη χρήση του ιστότοπου, με έδρα τη Φλωρεντία, Via Vittorio Alfieri 11. 50121 – Φλωρεντία, Ιταλία, email: info@exerens.com.

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων είναι ο Δρ. Roberto Pino, δυνάμει του διορισμού του.

ΕΙΔΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οι τύποι δεδομένων και πληροφοριών που συλλέγει και επεξεργάζεται η Exerens είναι:

• δεδομένα πλοήγησης (συλλέγονται αυτόματα).

• δεδομένα που παρέχονται από τον χρήστη οικειοθελώς.

• δεδομένα που συλλέγονται μέσω της χρήσης cookies.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ

Τα συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και οι διαδικασίες λογισμικού που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία του ιστότοπου αποκτούν, κατά την κανονική λειτουργία τους, ορισμένα προσωπικά δεδομένα των οποίων η μετάδοση εμπίπτει στη χρήση πρωτοκόλλων επικοινωνίας Διαδικτύου.

Αυτές οι πληροφορίες δεν συλλέγονται για να συσχετιστούν με αναγνωρισμένα ενδιαφερόμενα μέρη, αλλά τα οποία από τη φύση τους θα μπορούσαν, μέσω επεξεργασίας και συσχέτισης με δεδομένα που κατέχουν τρίτα μέρη, να επιτρέψουν την αναγνώριση των χρηστών.

Αυτή η κατηγορία δεδομένων περιλαμβάνει διευθύνσεις IP ή ονόματα τομέα υπολογιστών που χρησιμοποιούνται από χρήστες που συνδέονται στον ιστότοπο Διαδικτύου και άλλες παραμέτρους που σχετίζονται με το λειτουργικό σύστημα και το περιβάλλον πληροφορικής του χρήστη.

Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται μόνο για τη λήψη ανώνυμων στατιστικών πληροφοριών σχετικά με τη χρήση της Ιστοσελίδας και για τον έλεγχο της σωστής λειτουργίας της και διατηρούνται για την περίοδο που είναι απολύτως απαραίτητη για τη στατιστική ανάλυση.

Τα δεδομένα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την εξακρίβωση της ευθύνης σε περίπτωση υποθετικών εγκλημάτων υπολογιστή κατά της Ιστοσελίδας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΘΕΛΟΥΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

Η Exerens srl συλλέγει προσωπικά δεδομένα που παρέχονται οικειοθελώς από χρήστες μέσω των τοποθεσιών www.exerens.com και άλλων δικτυακών τόπων που συνδέονται με αυτήν, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 1. αποστολή, από τους χρήστες, στη διεύθυνση, τον αριθμό φαξ, τη διεύθυνση e-mail που υποδεικνύεται στη σελίδα “Επαφές” των μηνυμάτων που ζητούν πληροφορίες.
 2. αυθόρμητη αποστολή, από τους χρήστες, των προσωπικών τους δεδομένων, με τη συμπλήρωση της κατάλληλης φόρμας για πρόσβαση στην εγγραφή σε εκπαιδευτικές εκδηλώσεις.
 3. αυθόρμητη αποστολή, από τους χρήστες, των προσωπικών τους δεδομένων, προκειμένου να λάβουν πληροφορίες για προϊόντα Exerens srl.
 4. αυθόρμητη αποστολή πληροφοριών, με συμπλήρωση της κατάλληλης φόρμας από τους χρήστες, προκειμένου να προχωρήσουν στην αγορά προϊόντων Exerens srl, με αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση παραγγελιών, παράδοση των εμπορευμάτων στην αναγραφόμενη διεύθυνση, τήρηση λογαριασμών.
 5. αυθόρμητη αποστολή πληροφοριών, από τους χρήστες, με τη συμπλήρωση της κατάλληλης φόρμας, για λήψη ενημερωτικών δελτίων.
 6. αυθόρμητη αποδέσμευση, από τους χρήστες, των δεδομένων τους, με τη συμπλήρωση της κατάλληλης φόρμας, για εγγραφή στον χώρο που προορίζεται για τους γιατρούς.
 7. αποστολή διαφημιστικών επικοινωνιών με στόχο τη διαίρεση των μελών σε ομοιογενείς ομάδες («στόχος») με βάση τα προσωπικά χαρακτηριστικά,
 8. αυθόρμητη αποστολή, από τους χρήστες, των προσωπικών τους δεδομένων, με τη συμπλήρωση της κατάλληλης φόρμας για συμμετοχή σε διαδικτυακές δοκιμές.
 9. για σκοπούς μάρκετινγκ και για τη διεξαγωγή έρευνας αγοράς, τα δεδομένα θα συλλέγονται σε συγκεντρωτική μορφή·

ΧΡΗΣΗ COOKIES

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies σύμφωνα με την Πολιτική Cookies που έχει υιοθετηθεί.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Τα προσωπικά δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία για τους ακόλουθους σκοπούς:

 1. σκοπό να επιτραπεί η πλοήγηση και η διαβούλευση εντός του ιστότοπου και η εκπλήρωση νομικών υποχρεώσεων·
 2. σκοπούς που σχετίζονται με την παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών (π.χ. απαντήσεις σε ερωτήσεις, επίσης, σχετικά με προϊόντα, εγγραφή σε εκπαιδευτικές εκδηλώσεις, πιθανή συνδρομή σε ενημερωτικά ενημερωτικά δελτία, ηλεκτρονική πώληση συμπληρωμάτων καθώς και διαχείριση παραγγελιών και παράδοση αγαθών, χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών συμμετοχή σε δοκιμές) καθώς και για την εκπλήρωση τυχόν νομικών και φορολογικών υποχρεώσεων που συνδέονται με αυτές·
 3. αμυντικούς σκοπούς σε περίπτωση κατάχρησης κατά τη χρήση του ιστότοπου ή απόπειρες απάτης.
 4. σκοπούς στατιστικής και έρευνας αγοράς με ανώνυμα δεδομένα,
 5. άμεσου μάρκετινγκ.

Όσον αφορά τους προαναφερθέντες σκοπούς, διευκρινίζεται ότι ενδέχεται να αποστέλλονται διαφημιστικές επικοινωνίες, επίσης με αυτοματοποιημένα συστήματα (email), σχετικά με προϊόντα μας παρόμοια με εκείνα που υπόκεινται σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική πώληση, με δυνατότητα αντίθεσης, ανά πάσα στιγμή, σε δεδομένα επεξεργασία (το λεγόμενο “opt out”). Σε αυτή την περίπτωση, τα δεδομένα επικοινωνίας θα διαγράφονται σε κάθε περίπτωση αμέσως σε περίπτωση αντίθεσης του χρήστη.

ΣΥΝΕΔΡΙΟ NATURE OF DATA

Με την επιφύλαξη των όσων αναφέρονται σε σχέση με τα δεδομένα πλοήγησης, οι χρήστες είναι ελεύθεροι να παρέχουν τα προσωπικά τους δεδομένα. Η μη παροχή τους ενδέχεται να καταστήσει αδύνατη για την Exerens srl να λάβει αιτήματα για πληροφορίες που μπορούν να σταλούν από τους χρήστες μέσω της σελίδας Επικοινωνίας ή να εκπληρώσει τις ζητούμενες υπηρεσίες (π.χ. συμμετοχή σε εκπαιδευτικές εκδηλώσεις, αποστολή πληροφοριών για προϊόντα, αγορά προϊόντων, συμμετοχή σε τη δοκιμή, την αποστολή ενημερωτικών δελτίων).

Οι χρήστες είναι ελεύθεροι να παρέχουν πληροφορίες και να δίνουν τη συγκατάθεσή τους για την αποστολή διαφημιστικών επικοινωνιών. Η μη παροχή συγκατάθεσης δεν θα επιτρέψει στην Exerens srl να μεταδώσει τις προωθητικές της προσφορές.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

Τα προσωπικά δεδομένα επεξεργάζονται με αυτοματοποιημένα εργαλεία και σε έντυπη μορφή, για τον απολύτως απαραίτητο χρόνο για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν.

Τηρούνται συγκεκριμένα μέτρα ασφαλείας για την πρόληψη της απώλειας προσωπικών δεδομένων, της παράνομης ή εσφαλμένης χρήσης και της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης. Ειδικότερα, τηρούνται συγκεκριμένα μέτρα ασφαλείας για την αποτροπή απώλειας δεδομένων, παράνομης ή εσφαλμένης χρήσης και μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, συμπεριλαμβανομένου του ασφαλούς πρωτοκόλλου https για ορισμένα δεσμευμένα μέρη του ιστότοπου και των εφαρμογών και των προστασιών από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στους διακομιστές και σε άλλους υπολογιστές που χρησιμοποιούνται .

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Τα δεδομένα σας έχουν αποκτηθεί μέσω της εισαγωγής σας στους ιστότοπους www.exerens.com και σε άλλους ιστότοπους που συνδέονται με αυτόν και ενδέχεται να κοινοποιηθούν από την Exerens srl σε άτομα που έχουν οριστεί ειδικά ως Υπεύθυνοι Επεξεργασίας Δεδομένων για τους σκοπούς που αναφέρονται στο σημείο 1: μεταξύ αυτών των θεμάτων, κατανοούμε ………… που διαχειρίζεται τον ιστότοπο και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου του ιστότοπου Exerens srl. Τα δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας μέσω των εκπροσώπων του.Ένας κατάλογος των προσώπων που διορίζονται ως Υπεύθυνοι Επεξεργασίας Δεδομένων υπάρχει στα κεντρικά γραφεία της Exerens srl.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να ασκήσει τα δικαιώματα που αναφέρονται στα άρθρα 12 επ. ανά πάσα στιγμή. του Κανονισμού ΕΕ 2016/679 και συγκεκριμένα:

 1. πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα·
 2. να επιτύχει τη διόρθωση ή την ακύρωση του ίδιου ή τον περιορισμό της θεραπείας που τον αφορά·
 3. να αντιταχθεί στη θεραπεία?
 4. στη φορητότητα δεδομένων·
 5. να αποσύρει τη συγκατάθεση·
 6. να υποβάλει καταγγελία στην εποπτική αρχή (Εγγυητής απορρήτου).

Για να ασκήσετε τα προαναφερθέντα δικαιώματα, να κάνετε αναφορά ή να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, τα αιτήματα μπορούν να υποβληθούν εγγράφως στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας μέσω της ενότητας “Επικοινωνία” αυτού του ιστότοπου ή γραπτώς στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων στη διεύθυνση που υποδεικνύεται εκεί..